DSpace Repository

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова

 

Recent Submissions

 • Медвідь, Наталія Сергіївна; Марєєв, Дмитро Анатолійович; Каліш, Валентина Антонівна (ГНПУ ім. О. Довженка, 2023)
  У методичних вказівках подано пални практичних занять, запитання та завдання для самоперевірки, практичні завдання, тексти, орієнтовну схему аналізу мови писемних пам'яток, питання до заліку, критерії оцінювання навчальних ...
 • Бадер, В. І. (ГНПУ ім. О. Довженка, 2017)
  Методичні рекомендації містять структуру й зміст навчальної дисципліни «Методика і технології навчання української мови», опорні питання, що орієнтують на засвоєння магістрантами навчального матеріалу; практичні завдання ...
 • Марєєв, Дмитро Анатолійович (ФОП Цьома С. П., 2021)
  Навчально-методичний посібник У навчально-методичному посібнику подано методичні рекомендації до контрольної роботи і завдання до підсумкового контролю з української діалектології для здобувачів вищої освіти за спеціальністю ...
 • Кузнецова, Галина Петрівна; Кухарчук, Ірина Олексіївна; Корчова, Олена Михайлівна (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2020)
  У навчальному посібникові коротко окреслено генезу українськомовної норми та роль і місце ортології в системі українського мовознавства, й офіційно-ділового стилю зокрема, подано основні відомості про офіційно-діловий стиль ...
 • Кузнецова, Галина Петрівна; Корчова, Олена Михайлівна; Кухарчук, Ірина Олексіївна; Холявко, Ірина Вікторівна (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2020)
  У посібникові зосереджено увагу на практичних аспектах культури мовлення та риторики. Теоретичний матеріал структуровано відповідно до організації мовних знаків. У логічній послідовності узагальнено відомості про фонетичні ...
 • Холявко, Ірина Вікторівна (Вид-во «Ноулідж», Луганськ, 2013)
  Навчальний посібник містить теоретичні відомості, необхідні при засвоєнні дисципліни «Українська мова (за професійним спілкуван-ням)» студентами, які отримують фах учителя фізичного виховання. Різноманітні за змістом і ...
 • Медвідь, Наталія Сергіївна (Редакційно-видавничий відділ Глухівського державного педагогічного університету, 2012)
  Посібник містить контрольно-тренувальні завдання з історії української літературної мови. Його матеріали допоможуть студентові в організації самостійної підготовки, поглибленого вивчення матеріалу. У навчально-методичному ...
 • Зінченко, Володимир Павлович; Медвідь, Наталія Сергіївна (Редакційно-видавничий відділ Глухівського державного педагогічного університету, 2010)
  У методичному посібнику розглядаються питання профорієнтаційної роботи учителя української мови і літератури, психолого-педагогічні передумови розвитку мовно-літературного інтересу учнів, можливості уроків української ...
 • Медвідь, Наталія Сергіївна (Ноулідж, 2012)
  У навчально-методичному посібнику стисло розглянуто теоретичні питання історії української літературної мови ХІ ̶ ХVІІІ ст. Подано тестові завдання для самоперевірки, контрольні роботи для підсумкового моніторингу, короткий ...
 • Баранник, Наталія Олексіївна (Суми : ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2015)
  У навчальному посібнику подано завдання на перевірку теоретичних відомостей і практичних умінь студентів-філологів. Практичний матеріал містить систему вправ і завдань із теми «Дієслово», які орієнтують студентів на засвоєння ...
 • Баранник, Наталія Олексіївна (Суми : ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2015)
  У навчальному посібнику подано тестові завдання, спрямовані на перевірку теоретичних відомостей і практичних умінь студентів-філологів із тем: «Дієслово», «Прислівник», «Службові частини мови». Посібник може використовуватися ...
 • Unknown author (Суми : Вінніченко М.Д., 2018)
  Збірник містить статті, у яких викладені результати науково-дослідної роботи викладачів і студентів факультету філології та історії з актуальних питань лінгвістики і лінгводидактики, української мови та літератури, ...